Hướng nghiên cứu của Bộ môn Năng lượng tái tạo (28/02/2017)

Bộ môn Năng lượng tái tạo thuộc Khoa Công nghệ Năng lượng, Đại học Điện lực. 

 
Định hướng nghiên cứu của Bộ môn: Nghiên cứu về các lĩnh vực liên quan Năng lượng tái tạo; ảnh hưởng, tác động môi trường của quá trình phát triển năng lượng nói riêng và các vấn đề môi trường chung.
 
Các hướng nghiên cứu chính:
 
 • Công nghệ điện gió;
 • Công nghệ năng lượng mặt trời;
 • Công nghệ thủy điện nhỏ và tích năng;
 • Công nghệ sinh khối;
 • Công nghệ lưu trữ điện năng;
 • Tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống năng lượng chung;
 • Điều khiển các nguồn điện phân tán;
 • Đánh giá tác động tới môi trường của các nguồn năng lượng tái tạo;
 • Thị trường và các chính sách liên quan đến năng lượng tái tạo;
 • Ảnh hưởng môi trường của quá trình phát triển năng lượng;
 • Xử lý rác thải gắn với năng lượng.
 • Phát triển kinh tế, xã hội bền vững về mặt năng lượng và môi trường, ...

 

Bộ môn Năng lượng tái tạo - Khoa Công nghệ Năng lượng

Bạn cần hỗ trợ?