Công bố khoa học

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ CỦA
GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG
 
 

STT

Tên bài công trình

Tác giả

Tạp chí, kỷ yếu

Năm

1

Developed environmentally friendly waste water treatment technology for cold water aquaculture in Vietnam

Trịnh Ngọc Tuấn

The 6th Vietnam International Water Week -VACI 2018 Vietnam

2018

2

Nitrogen flow assessment in rapidly urbanizing Hai Duong province, downstream of Cau River Basin, Vietnam.

Đỗ Thu Nga

Journal of Material Cycles and Waste Management

2017

3

Estimation of nitrogen load with multi-pollution sources using the SWAT model: a case study in the Cau River Basin in Northern Vietnam

Đỗ Thu Nga

Journal of Water and Environment Technology

2017

4

Mô hình dự báo phụ tải ngắn hạn dựa trên mạng nơron nhân tạo kết hợp thuật toán di truyền

Phạm Mạnh Hải

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng

2017

5

Analysis and identification of multiple cracked beam subjected to moving harmonic load

Phí Thị Hằng

Journal of Vibration and Control

2017

6

Thermodynamic hadron-quark phase transition of chiral nuclear matter to quark- gluon plasma

Nguyễn Tuấn Anh

Communication in Physics 27, No.1. 2017

2017

7

Thermodynamic hadron-quark phase transition of chiral nuclear matter at high temperature

Nguyễn Tuấn Anh

Nuclear Science and Technology 7, No. 1. 2017

2017

8

Phase transition in the Z2 × Z2 model based on the CJT formalism

Nguyễn Tuấn Anh

HNUE Journal of Science 62, p. 48, 2017

2017

9

Hiện tượng phá vỡ đối xứng nghịch đảo trong chuyển pha nhiệt ở hệ boson hai thành phần

Nguyễn Tuấn Anh

Journal of Water Resources and Environmental Engineering, 56, p. 47, 2017

2017

10

Chuyển pha lượng tử trong hệ boson hai thành phần khi thế hóa học thay đổi

Nguyễn Tuấn Anh

J. Water Resources and Environmental Engineering 56, p. 60, 2017

2017

11

Bất ổn định động lực trong hệ boson hai thành phần

Nguyễn Tuấn Anh

J. Water Resources and Environmental Engineering 59, p. 32, 2017

2017

12

Lý thuyết trường lượng tử ở nhiệt độ và thế hóa hữu hạn

Nguyễn Tuấn Anh

NXB Giáo dục, 2017. 978-604-0-09558-9

2017

13

Thermodynamic hadron-quark phase transition of chiral nuclear matter to quark- gluon plasma

Nguyễn Tuấn Anh

Communication in Physics 27, No.1.

2017

14

Thermodynamic hadron-quark phase transition of chiral nuclear matter at high temperature

Nguyễn Tuấn Anh

Nuclear Science and Technology 7, No. 1.

2017

15

Phase transition in the Z2 × Z2 model based on the CJT formalism

Nguyễn Tuấn Anh

HNUE Journal of Science 62, p. 48

2017

16

Hiện tượng phá vỡ đối xứng nghịch đảo trong chuyển pha nhiệt ở hệ boson hai thành phần

Nguyễn Tuấn Anh

Journal of Water Resources and Environmental Engineering, 56, p. 47

2017

17

Chuyển pha lượng tử trong hệ boson hai thành phần khi thế hóa học thay đổi

Nguyễn Tuấn Anh

J. Water Resources and Environmental Engineering 56, p. 60

2017

18

Bất ổn định động lực trong hệ boson hai thành phần

Nguyễn Tuấn Anh

J. Water Resources and Environmental Engineering 56, p. 60

2017

19

Potential of nano-technology application into Arsenic contaminated groundwater treatment in Vietnam

Trịnh Ngọc Tuấn

2017 Ertl Young Scientist Forumon Chemical EnergyStorage and Transformation Systemsbased, Gwangju Institute of Science and Technology(GIST), Gwangju, Republic of Korea, May 18-20th, 2017.

2017

20

Thách thức đối với nghề nuôi thủy sản nước lạnh ở Việt Nam và triển vọng ứng dụng công nghệ RAS

Trịnh Ngọc Tuấn

Hội thảo ứng dụng RAS vào nuôi thủy sản nước lạnh giữa Việt Nam - Phần Lan, Sapa ngày 17/11/2017.

2017

21

Relationship of dissolved inorganic cacbon  with some environmental variable in the Red river water in the period 2008-2015

Phung Thi Xuan Binh

Journal of Vietnamese Environment. (Journal of Dresden University, Germany). Vol 8(2): 102-106.

2016

22

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật để xử lý phế thải rắn sau khí chế biến tinh bột sắn làm phân hữu cơ sinh học

Trần Khắc Hiệp và nnk

Tạp Chí khoa học Đại học Quốc Gia- Khoa học trái đất và Môi trường

2016

23

Development of nutrient cycle through agricultural activities of a rural area in the North of Vietnam.

Đỗ Thu Nga

Journal of Material Cycles and Waste Management

2016

24

Development of high quality Fe3O4/rGO composited electrode for low energy water treatment

Trịnh Ngọc Tuấn

Journal of Energy Chemistry 25 (3) (2016), 354-360.

2016

25

Quản lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản: hiện trạng, thách thức và định hướng bảo vệ môi trường.

Trịnh Ngọc Tuấn

Tạp chí Nông nghiệp (2016), 211-215.

2016

26

Xác định độc tính cấp LC50 của Phenol trên một số đối tượng thủy sản

Trịnh Ngọc Tuấn

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VII-Youthfish 16/09/2016. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II, TP. HCM

2016

27

Frequency response of beam-like structure subjected to moving harmonic force

Phí Thị Hằng

Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol 38. No4, pp. 1-16

2016

28

Crack detection in pile by measurement of frequency response function.

Phí Thị Hằng

Journal of Nondestructive Testing and Evaluation, Vol. 31, No. 2, pp. 122-141

2016

29

Phương pháp xác định hệ số dẫn ẩm và khuếch tán ẩm của phấn hoa

Trần Văn Phú

Tạp chí năng lượng nhiệt số 128-03/2016, trang 16-20.

2016

30

Quantum condensation in a two-component system of atoms

Nguyễn Tuấn Anh

HNUE Journal of Science61, p. 41. 2016

2016

31

Thermal simulation of nuclear fuel elements

Nguyễn Tuấn Anh

International Conference on Science and Technology. p. 290, 2016

2016

32

Approach to method 3C – a new solution in higher education development in Vietnam

Nguyễn Tuấn Anh

International Conference on Science and Technology. p. 1337, 2016

2016

33

Quantum condensation in a two-component system of atoms

Nguyễn Tuấn Anh

HNUE Journal of Science 61, p. 41.

2016

34

Thermal simulation of nuclear fuel elements

Nguyễn Tuấn Anh

International Conference on Science and Technology. p. 290

2016

35

Approach to method 3C – a new solution in higher education development in Vietnam

Nguyễn Tuấn Anh

International Conference on Science and Technology. p. 1337

2016

36

Chất lượng nước thải vùng canh tác nông nghiệp (hoa-cây ăn quả-rau) tại phường Phú Diễn và Tây Tựu  ( Hà Nội)

Phung Thi Xuan Binh

Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Chuyên san Khoa học trái đất và môi trường, Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, tập M2-2014 (17): 13-21.

2015

37

Mối quan hệ giữa mật độ vi khuẩn Coliform và tác nhân môi trường trong môi trường nước sông Hồng, đoạn qua Hà Nội – Hưng Yên

Phung Thi Xuan Binh

Tạp Chí Khoa học và công nghệ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 28, trang 61-65.

2015

38

Ứng dụng xạ khuẩn trong xử lý phế thải dạng rắn của nhà máy chế biến tinh bột sắn làm phân hữu cơ sinh học

Trần Khắc Hiệp và nnk

Đất Việt Nam.

2015

39

A Mixed Approach For Nutrient Management Planning In Southeast Asian Countries

Đỗ Thu Nga

International Journal of Engineering Research and Applications.

2015

40

Adsorption/desorption efficiency and energy recovery of metal oxide coated carbon electrode in CDI according to the current density of localized area

Trịnh Ngọc Tuấn

International Conference on Capacitive Deionization and Electrosorption, October 26-29, Saarbrucken, Germany (2015).

2015

41

The excellent water softening efficiency using activated waste coffee ground electrode in capacitive deionization

Trịnh Ngọc Tuấn

International Conference on Capacitive Deionization and Electrosorption, October 26-29, Saarbrucken, Germany (2015).

2015

42

Improvement of water softening efficiency in capacitive deionization by ultra purification process of reduced graphene oxide

Trịnh Ngọc Tuấn

Current Applied Physics 15 (11) (2015) 1397-1401.

2015

43

Phương pháp mới xác định đồng thời hệ số dẫn nhiệt và hệ số dẫn nhiệt độ của vật liệu ẩm

Trần Văn Phú

Tạp chí Điện lực, 2015

2015

44

Phương pháp mới xác định hệ số dẫn nhiệt và khuếch tán nhiệt các vật liệu ẩm

Trần Văn Phú

Tạp chí Năng lượng nhiệt số 121-01/2015, trang 10-12,16.

2015

45

Adaptive Coordinated Droop Control For Multi-Battery Storages

Trương Nam Hưng

IEEE Conf., Spain, 2015

2015

46

Multi-Objective Optimization of Hybrid Generation in Isolated Areas

Nguyễn Hữu Đức

Journal of Science and Technology, No 170, ISSN 1859-0209, 2015

2015

47

Small Signal Stability Assessment of Wind Power Plant with Battery Storage System

Nguyễn Hữu Đức

Journal of Science and Technology, No 171, ISSN 1859-0209. 2015

2015

48

Adaptive Coordinated Droop Control For Multi-Battery Storage

Nguyễn Hữu Đức

IEEE Conf. EUROCON 2015, Spain, 2015.

2015

49

Small Signal Assessment of an AC System Integrated with a VSC-HVDC

Nguyễn Hữu Đức

IEEE Conf. EUROCON 2015, Spain, 2015.

2015

50

The interface properties of two-component Bose-Einstein condensates

Nguyễn Tuấn Anh

HNUE Journal of Science60, p. 88. 2015

2015

51

Hydrodynamic instabilities of two-component Bose-Einstein condensate

Nguyễn Tuấn Anh

HNUE Journal of Science 60, p.121. 2015

2015

52

Mô phỏng tháp năng lượng mặt trời xác định các thông số phát điện

Nguyễn Tuấn Anh

Journal of Science andTechnology for Energy 7, 2015

2015

53

The interface properties of two-component Bose-Einstein condensates

Nguyễn Tuấn Anh

HNUE Journal of Science 60, p. 88.

2015

54

Hydrodynamic instabilities of two-component Bose-Einstein condensates

Nguyễn Tuấn Anh

HNUE Journal of Science 60, p.121.

2015

55

Mô phỏng tháp năng lượng mặt trời xác định các thông số phát điện

Nguyễn Tuấn Anh

Journal of Science and Technology for Energy 3, p.26.

2015

56

Development of Functionalized Graphene Electrode for Water Softening

Trịnh Ngọc Tuấn

The 8th International Conference Interfaces Against Pollution (IAP2014), May 26-28, Leeuwarden, Netherlands (2014).

2014

57

Ultrathin metal oxide coated mesoporous carbon material for enhanced capacitive deionization

Trịnh Ngọc Tuấn

The 8th International Conference Interfaces Against Pollution (IAP2014), May 26-28, Leeuwarden, Netherlands (2014).

2014

58

Enhanced electrode performance by rGO-Fe3O4 nanocomposition in capacitive deionization (CDI)

Trịnh Ngọc Tuấn

  The 12th UNU & GIST Joint Programme Symposium 2014, Da Nang, Vietnam, 27-29thOctober (2014).

2014

59

Enhance Capacitive Deionization for softening water purpose by Graphene-P60 mesoporous carbon composition

Trịnh Ngọc Tuấn

 The 7th International Desalination Workshop 2014, November 5-8 (2014).

2014

60

The effect of ultrathin metal oxide coated carbon material in capacitive deionization (CDI)

Trịnh Ngọc Tuấn

The 7th International Desalination Workshop 2014, November 5-8 (2014).

2014

61

Cấu trúc và hoạt tính thu dọn gốc tự do DPPH của hợp chất muberrofuran K và steppogemin phân lập từ lá dâu tằm

Phung Thi Xuan Binh

Tạp Chí dược liệu.

2014

62

A nitrogen cycle model in paddy fields to improve material flow analysis: the Day-Nhue River Basin case study.

Đỗ Thu Nga

Nutrient Cycling in Agroecosystems 100 (2) 215-226

2014

63

Modification of uncertainty analysis in adapted material flow analysis: case study of nitrogen flows in the Day-Nhue River Basin, Vietnam.

Đỗ Thu Nga

Resources, Conservation and Recycling 88:67--‐75

2014

64

Utilization Efficiency Improvement of Tea Leavess Biological Potential as a Result of SC-CO2 Pretreatment

Trương Nam Hưng

Nova Science Publishers, New York, 2014

2014

65

DC Microgrid for Wind and Solar Power Integration

Nguyễn Hữu Đức

IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, Vol. 2, Issue 1, 2014. (SCI)

2014

66

Phase transition in asymmetric nuclear matter in one-loop approximation

Nguyễn Tuấn Anh

HNUE Journal of Science 59, p. 3. 2014

2014

67

Phase transition in asymmetric nuclear matter in one-loop approximation

Nguyễn Tuấn Anh

HNUE Journal of Science  59, p. 3.

2014

68

Fe-B catalyst fabricated by hybrid capacitive adsorption-chemical reduction method and its application for hydrogen production from NaBH4 solution

Trịnh Ngọc Tuấn

4th International Conference on Structured Catalysts and reactors, September, 25-27, 2013 Beijing, China (2013).

2013

69

Chalcone derived Diels – Alder adducts as NF-kB inhibitior from Morus alba

Phung Thi Xuan Binh

Communication in Physics 23, No. 4, p. 289.

2013

70

Fe-B catalyst fabricated by hybrid capacitive adsorption-chemical reduction method and its application for hydrogen production from NaBH4 solution

Trịnh Ngọc Tuấn

Catalysis Today 216 (2013) 240– 245.

2013

71

Ultrafast and stable hydrogen generation from sodium borohydride in methanol and water over Fe-B nanoparticles

Trịnh Ngọc Tuấn

Journal of Power Sources 243 (2013) 444-450.

2013

72

Lessons from Korean Innovation Model for ASEAN Countries Towards a Knowledge Economy

Trịnh Ngọc Tuấn

STI Policy Review 4 (2013) 19-40.

2013

73

Improvement of the water brewing of Vietnamese green tea by pretreatment with supercritical carbon dioxide

Trương Nam Hưng

The journal of Supercritical fluids, 2013

2013

74

State Space Transient Modeling for DC Distribution Network

Nguyễn Hữu Đức

IEEE Conf. EUROCON, ISBN:978-1-4673-2232-4, 2013

2013

75

Topological Lifshitz phase transition in effective model of QCD with chiral symmetry non-restoration

Nguyễn Tuấn Anh

Communication in Physics 23, No. 4, p. 289. 2013

2013

76

Topological Lifshitz phase transition in effective model of QCD with chiral symmetry non-restoration

Nguyễn Tuấn Anh

Communication in Physics  23, No. 4, p. 289.

2013

77

Sanggenon C and O inhibit NO production, iNOS expression and NF-kB activation in LPS- induced RAW264.7cells

Phung Thi Xuan Binh

Immunopharmacology and Immunotoxicology

2012

78

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất 2-arylbenzofuran từ lá dâu tằm

Phung Thi Xuan Binh

Tạp chí Hóa học.

2012

79

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất 2 arylbenzofuran từ lá dâu tằm

Phùng Thị Xuân Bình

Tạp Chí Khoa Học và Công nghệ các trường Đại học kĩ thuật

2012

80

Ứng dụng mô hình toán nghiên cứu lan truyền nhiệt của nhà máy nhiệt điện Phả Lại.

Ngô Thị Nhịp

Tạp chí khoa học và công nghệ năng lượng số 5.

2012

81

An Optimal Operation Strategy applied for isolated power networks

Nguyễn Hữu Đức

Journal of Science and Energy Technology, No.6, ISSN: 1859-4557, 2012

2012

82

Nuclear symmetry energy in chiral model of nuclear matter

Nguyễn Tuấn Anh

Communication in Physics 22, No. 2, p. 183.

2012

83

Phase structure in an asymmetric model of nuclear matter

Nguyễn Tuấn Anh

Nuclear Science and Technology 2, No. 1, p. 1.

2012

84

A structured Fe-B catalyst prepared by capacitive deionization for hydrogen generation from NaBH4,

Trịnh Ngọc Tuấn

International Conference on Hydrogen Production 2012, Seoul, South Korea (2012).

2012

85

A novel Fe-B catalyst preparation in hydrogen generation via NaBH4 hydrolysis

Trịnh Ngọc Tuấn

International Workshop on Nano Materials for Energy Conversion and Fuel Cell (NMEC-1), August 21-22, 2012. Ho Chi Minh city, Vietnam (2012).

2012

86

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới đến năng suất lúa ở đất phù sa sông Hồng

Trần Khắc Hiệp và nnk

Tạp chí khoa học tự nhiên và công nghệ

2011

87

Code Empire for calculation of some nuclear reaction (n,Nb93) cross sections

Nguyễn Thị Huyền Trang

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng

2011

88

Activation of methane and carbon dioxide in a dielectric-barrier discharge-plasma reactor to produce hydrocarbons-influence of La2O3/y-Al2O3 catalyst

Phạm Mạnh Hải

Catalysis Today 171, 2011, 67-71

2011

89

Nghiên cứu ống nhiệt trọng trường với môi chất nạp Ethanol

Trương Nam Hưng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng

2011

90

Phase structure in a chiral model of nuclear matter

Nguyễn Tuấn Anh

Physical Review C84, No.2, p. 024321.

2011

91

Phase transitions in a chiral model of nuclear matter

Nguyễn Tuấn Anh

Physical Review C84, No. 6, p. 064326.

2011

92

On a phase transition of nuclear matter in the Nambu-Jona-Lasinio model

Nguyễn Tuấn Anh

Communication in Physics 21, No. 2, p. 117.

2011

93

Economic features of small and medium sized reactors

Nguyễn Tuấn Anh

Journal of Science and Technology for Energy 3, p.26.

2011

94

On the phase transition of bose gas

Nguyễn Tuấn Anh

Kỷ yếu hội nghị vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 36, p. 62.

2011

95

Sử dụng phương pháp phân tích huỳnh quang tia X xác định hàm lượng các nguyên tố

Nguyễn Thị Huyền Trang

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng

2010

96

Khảo sát 1 số phương pháp định vị định phổ bức xạ gamma

Nguyễn Thị Huyền Trang

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng

2010

97

Structured Ni-(Fe) -B/Ni foam catalysts for hydrogen generation by catalytic hydrolysis of sodium borohydride

Trịnh Ngọc Tuấn

Fall Korea Society of Industrial and Engineering Chemistry, Daejeon, (2010).

2010

98

Catalytic hydrogen generation from sodium borohydride in water-methanol mixtures using structured Fe-B

Trịnh Ngọc Tuấn

17th Regional Symposium in Chemical Engineering (RSCE), Bangkok, Thailand Nov. 22-23, 2010.

2010

99

Nghiên cứu quá trình trao đổi nhiệt của ống nhiệt mao dẫn sử dụng trong thiết bị trao đổi nhiệt để làm mát thiết bị điện tử

Trương Nam Hưng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng

2010

100

Phase transition in binary mixture of bose gases

Nguyễn Tuấn Anh

Communication in Physics 20, No. 3, p. 277.

2010

101

On the phase transition of nuclear matter in the Nambu-Jona-Lasinio model

Nguyễn Tuấn Anh

Kỷ yếu hội nghị vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 35, p. 117.

2010

102

Bose-Einstein condensation in binary mixture of bose gases

Nguyễn Tuấn Anh

Annals of Physics 324, No. 10, p. 2074.

2009

103

Contribution of delta meson to asymmetric nuclear matter

Nguyễn Tuấn Anh

Nuclear Science and Technology 1, p. 1.

2009

104

The four-quark coupling bag model for nuclear matter

Nguyễn Tuấn Anh

Kỷ yếu hội nghị vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 34, p. 277.

2009

105

The fabrication of catalysts for Hydrogen generation from NaBH4

Trịnh Ngọc Tuấn

Spring Korean Institute of Chemical Engineers, Gwangju, South Korea (2009).

2009

106

A structured Ni-B catalyst for hydrogen generation from NaBH4 solution

Trịnh Ngọc Tuấn

Korean Electrochemical Society, Gwangju, South Korea (2009)

2009

107

A structured Fe-B catalyst for hydrogen generation from NaBH4 solution

Trịnh Ngọc Tuấn

Autumn Korean Electrochemical Society, Suwon, South Korea (2009).

2009

108

Nước thải nuôi tôm công nghiệp: phương pháp xử lý và hướng nghiên cứu

Trịnh Ngọc Tuấn

Khoa học, Công nghệ và Thông tin Kinh tế Thủy sản, 4 (2008).

2008

109

Determination of nuclear symmetry energyin the Cornwall-Jackiw-Tomboulis approach

Nguyễn Tuấn Anh

Physical Review C77, No. 5, p. 054321.

2008

110

Kaon condensation in the linear sigma model at finite density and temperature

Nguyễn Tuấn Anh

Physical Review D78, No. 10, p. 105016.

2008

111

High temperature symmetry nonrestoration and inverse symmetry breaking in the Z2xZ2 model

Nguyễn Tuấn Anh

Communication in Physics 18, No. 1, p. 1.

2008

112

Symmetry non-restoration at high temperature in the CJT formalism

Nguyễn Tuấn Anh

Communication in Physics 18, No. 2, p. 102.

2008

113

On the phase transition in stable quark model

Nguyễn Tuấn Anh

Nuclear Science and Technology 2, p. 1.

2008

114

Phase transitions of nuclear matter beyond mean field theory

Nguyễn Tuấn Anh

Physical Review C76, No. 4, p. 045202.

2007

115

High temperature symmetry nonrestoration and inverse symmetry breaking in the Cornwall-Jackiw-Tomboulis formalism

Nguyễn Tuấn Anh

Physical Review D76, No. 12, p. 125027.

2007

116

Toward a generalized density functional theory for bose systems

Nguyễn Tuấn Anh

Kỷ yếu hội nghị vật lý quốc gia lần thứ 6, p. 10.

2006

117

On the fermi condensation

Nguyễn Tuấn Anh

Communication in Physics: Supplement, p. 17

2005

118

On the chiral phase transition in the linear sigma model (II)

Nguyễn Tuấn Anh

European Physical Journal A19, No. 3, p. 359.

2004

119

On the stability of matter in the Nambu- Jona-Lasinio (NJL) model

Nguyễn Tuấn Anh

Advance in Natural Science 5, p. 33.

2004

120

On a four-nucleon model of nuclear matter

Nguyễn Tuấn Anh

Nuclear Physics A772, p. c548.

2003

121

On the chiral phase transition in the linear sigma model (I)

Nguyễn Tuấn Anh

Communication in Physics 13, p. 1.

2003

122

Matter stability in the Nambu-Jona-Lasinio model

Nguyễn Tuấn Anh

Kỷ yếu hội nghị vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 27, p. 62.

2002

123

The Higgs sector in the minimal 331 model with the most general lepton - number conserving potential

Nguyễn Tuấn Anh

International Journal of Modern Physics A16, No.Modern Physics A15, No. 2, p. 283 4, p. 541

2001

124

The Higgs sector of the minimal 331 model revisited

Nguyễn Tuấn Anh

International Journal of Modern Physics A15, No. 2, p. 283

2000

125

Neutrino decay and long base-line oscillation experiments

Nguyễn Tuấn Anh

Kỷ yếu hội nghị quốc tế về “Tán xạ neutrino và nguồn gốc của nó”, Nhật bản. p. 139

2000

126

An alternative solution to the terrestrial neutrino problem

Nguyễn Tuấn Anh

Kỷ yếu hội nghị quốc tếBlois lần thứ XI, Pháp. p. 541

1999

127

The effective action approach applied to nuclear matter – I

Nguyễn Tuấn Anh

Il Nuovo Cimento A110, No. 5, p. 475.

1997

128

The effective action approach applied to nuclear matter – II

Nguyễn Tuấn Anh

Il Nuovo Cimento A110, No. 8, p. 389.

1997

129

Remark on the ansatz for IR behavior of gluon propagator in QCD

Nguyễn Tuấn Anh

Il Nuovo Cimento A110, No. 3, p. 337.

1997

130

On the QCD-motivated Nambu-Jona-Lasinio model

Nguyễn Tuấn Anh

CERN preprint CERN- TH/97-291

1997

131

QCD-based model of hadron

Nguyễn Tuấn Anh

Communication in Physics 7, p. 1.

1997

132

Towards a unified model of nuclei II

Nguyễn Tuấn Anh

Communication in Physics 6, p. 15.

1996

133

Remark on several physical results related to chiral symmetry

Nguyễn Tuấn Anh

ICTP preprint IC/IR/96/41

1996

134

Towards a unified model of nuclei I

Nguyễn Tuấn Anh

Kỷ yếu hội nghị quốc tế về vật lý hạt nhân và những vấn đề liên quan. p. 311.

1994

135

On the ground-state properties of spherical nuclei - the unified nuclear model

Nguyễn Tuấn Anh

Kỷ yếu hội nghị vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 19

1994

 

 
 
 
       Khoa CNNL