Cơ cấu nhân sự

Khoa Công nghệ Năng lượng gồm 21 cán bộ giảng viên, trong đó có  03 Phó Giáo sư, 11 tiến sỹ, 03 Nghiên cứu sinh, 06 thạc sỹ được tổ chức thành 02 bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt; Bộ môn Môi trường và Năng lượng tái tạo. Khoa hiện đang đào tạo 3 ngành bậc đại học gồm:

1. Ngành Kỹ thuật nhiệt: gồm (1) Chuyên ngành Nhiệt điện; (2) Chuyên ngành Điện lạnh; (3) Chuyên ngành Nhiệt công nghiệp

2. Ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng: gồm chuyên ngành Năng lượng tái tạo

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường: gồm (1) Chuyên ngành Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị; (2) Chuyên ngành Công nghệ môi trường và Sản xuất năng lượng

Ngoài ra hiện nay khoa đang đào tạo bậc Thạc sỹ và Tiến sỹ với chuyên ngành Kỹ thuật Năng lượng.

 

1

TS.

Nguyễn Đăng Toản

Trưởng khoa

toannd@epu.edu.vn

2

PGS.TS.

Nguyễn Hữu Đức 

Phó Trưởng khoa 

ducnh@epu.edu.vn 

3 TS. Phạm Mạnh Hải Phụ trách bộ môn haipm@epu.edu.vn
4 TS. Nguyễn Quốc Uy Phụ trách bộ môn uynq@epu.edu.vn
5 PGS.TS. Trần Khắc Hiệp Giảng viên hiepphongtung@gmail.com
6 PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh Giảng viên dr.tanh@gmail.com
7 TS. Trịnh Ngọc Tuấn Giảng viên tuantn@epu.edu.vn

8

TS.

Phạm Quang Vũ

Giảng viên

vupq@epu.edu.vn

9

TS.

Đỗ Thu Nga

Giảng viên

ngadt@epu.edu.vn

10 TS. Nguyễn Hưng Nguyên Giảng viên nguyennh@epu.edu.vn
11 TS. Vũ Duy Thuận Giảng viên thuanvd@epu.edu.vn

12

ThS.

Mai Đức Thuận

Giảng viên

thuanmd@epu.edu.vn

13

ThS.

Vũ Văn Vạn

Giảng viên

vanvv@epu.edu.vn

14

ThS.

Nguyễn Thị Huyền Trang

Giảng viên

trangnth@epu.edu.vn

15

NCS.

Ngô Thị Nhịp

Giảng viên

nhipnt@epu.edu.vn

16

NCS.

Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên

hant@epu.edu.vn

17

ThS.

Phùng Anh Xuân

Giảng viên

xuanpa@epu.edu.vn

18

ThS.

Trần Văn Tuấn

Giảng viên

tuantv@epu.edu.vn

19

TS.

Nguyễn Công Hân

Giảng viên

20

TS.

Phí Thị Hằng

Giảng viên

hangpt@epu.edu.vn

21 NCS. Trần Thị Nhàn Giảng viên nhantt@epu.edu.vn
22 ThS. Đinh Văn Thìn Giảng viên thindv@epu.edu.vn