Thông báo đăng ký học phần Học kỳ phụ năm học 2022-2023

Các lớp học phần dự kiến mở đăng ký học phần trong học kỳ phụ là các học phần có nhiều sinh viên điểm F (ưu tiên sinh viên năm cuối).

Chi tiết link đăng ký, sinh viên xem Ở ĐÂY.

Trong quá trình thực hiện, sinh viên có vướng mắc cần kịp thời phản ánh về phòng Đào tạo đề trình Ban giám hiệu phương án xử lý.