Thông báo lịch đăng ký môn học học kỳ 1 năm 2020-2021

Các bạn sinh viên 3 ngành của Khoa mình (từ khóa D11-D14) nhớ lịch đăng ký môn học kỳ I năm học 2020-2021 nhé: