CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI TUYỂN DỤNG KỸ SƯ NHIỆT, ĐIỆN