Hợp tác doanh nghiệp của Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường -Khoa CNNL