Thông báo phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

Khoa Công nghệ năng lượng thông báo phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 như sau: 

Ngành Kỹ thuật Nhiệt: 170

Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường: 70

Ngành Công nghệ kỹ thuật Năng lượng: 100

Chi tiết phương thức tuyển sinh được đính kèm Ở ĐÂY