Báo cáo công khai năm học 2022-2023: Ngành CNKT Năng lượng

Thực hiện quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống quốc dân. Khoa Công nghệ năng lượng, Trường Đại học Điện lực  thực hiện công khai các báo cáo năm học 2022-2023 của Chương trình đào tạo trình độ đại học Ngành Công nghệ kỹ thuật Năng lượng như sau (DOWNLOAD):

1. Công khai các môn học của từng môn học của từng khóa học: Biểu 18C

2. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp: Biểu 18E