Báo cáo công khai năm học 2022-2023: Ngành Kỹ thuật Nhiệt

Thực hiện quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống quốc dân. Khoa Công nghệ năng lượng, Trường Đại học Điện lực  thực hiện công khai báo cáo các môn học của từng chuyên ngành năm học 2022-2023 của Chương trình đào tạo trình độ đại học Ngành Kỹ thuật Nhiệt như trong file đính kèm. 

(DOWNLOAD)