Giới thiệu ngành Kỹ thuật Nhiệt - khoa Công nghệ năng lượng - Trường Đại học Điện lực

Xem chi tiết tại đây